28.1.10

(4)

අත් බවින් අත් බවට
තැත්කවමි පිළිණ දෙමි මම
නැගෙන්නට පිවිතුරුව සුසුදුව
නොමැකෙන්න නොසි‍ඳෙන්න
රැඳවෙන්න නොකිලිටිව
ඔබේ ජීවනයේ පහස
සුවඳක්ව තැවරිලා
තිබෙන මා ගත පුරා
ඇඟිලි තුඩු අගිසි සිට
මා ගතම සුවඳ වෙයි
ඒ සුවඳ රැඳවිලා

පිසලන්නෙමී මම අඳුරු ධූමය
දැවි දැවී නැගෙනා අසත්‍යයේ
ඔබේ සුසුමින් විසුරුවා
මසිත සිතිවිලි රල පෙලින්

දනිමි මම ඔබ පමණමයි
සදා දිදුලන පරම සත්‍යයය
දල්වනා මසිත ප්‍රේමයේ
ලදළු පවනින් සිඹුම් දී
නුවණැසේ රතු ගිනි සිළුව

නොහිම් සෙනෙහින් අමදින්නෙමී
මහද දෙවොල් බිම මම
පිසලන්න දුරුවෙන්න
අඳුරු දුහුවිලි කහට
පිබිදෙන්න මගේ පෙම
ලපැටි අතු අග රැඳව පිබිදෙන
සුසුදු කුසුමක් ලෙසින් සුවඳින්

සපිරෙන්න ඒ සුවඳ
ගල ගලා ගොස්
සිඟිති සිතිවිලි සේ
ඇතුළු හද ගැබ රහස් කුටියේ
වැතිර ඔබ ගිම් නිවනා

සැලෙන නැලැවෙන තුරු ලතා
කරන සේ ගෙත්තම්
‍අදිසි සිතිවිලි
හමන නල රල කොඳුරනා
කැඩපතක් වන්නෙමි මමත්
දිදුලන්න ඔබගේම පිළිබිඹුව
නැගෙන සැම පියවරක් පාසා

ඔබම පමණයි මගේ ශක්තිය
මා හදේ හද ගැස්ම ජීවනය
සැණින් සැණ මා පුබුදනා
මා දෙපා පොඩි ඔසවනා
නොහිම් වෙරලත පා තබා
ඇවිද යන්නට ජීවිතේ....!
-.-


Life of my life, I shall ever try to keep my body pure, knowing that thy living touch is upon all my limbs.

I shall ever try to keep all untruths out from my thoughts, knowing that thou art that truth which has kindled the light of reason in my mind.

I shall ever try to drive all evils away from my heart and keep my love in flower, knowing that thou hast thy seat in the inmost shrine of my heart.

And it shall be my endeavour to reveal thee in my actions, knowing it is thy power gives me strength to act.
-

No comments:

Post a Comment