28.1.10

(3)

කෙසේ නම් ඔබ ගයන්නේදැයි
නොදන්නෙමි මම
අසමි මම මුසපත්ව
ඔබේ ගී හඬ
විශ්මයෙන් නිහඬවී

එකළු කරවයි ලොවම
දීප්තිය විහිදෙනා
ගී ස්වරයන් ඔබේ
ජීවනය පැතිර යයි
අහසින් අහසට ගලයි
දිව්‍යමය ගී ගඟුල
කුලින් කුල පුබුදුවා මල්
නොනැවතී ගලා යයි

මහද පිබිදී සැලෙයි
ඉතිරෙයි සුවහසක් පැතුම්
ඔබ සමග ගයන්නට
තැත් කවමි ආයාසයෙන්
පුබුදන්න මගේ හඬ
මුමුණන්නෙමී මම
ගීතයක් නොවේමැයි
කිසි දිනක ඒ මිමිණිලි
ගිලී ගිය කෙඳිරිල්ලක්ම මිස

මගේ හදවත වෙලී යයි
බැඳී සිරවී ගොළුව යයි
නිරතුරුව ගලනා ඔබේ
අමර ගී දුහුලෙන් වෙලී
-.-


I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent amazement.

The light of thy music illumines the world. The life breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on.

My heart longs to join in thy song, but vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music, my master!

-

No comments:

Post a Comment