8.2.10

(17)

රැය පුරා නිදි වරා බලා ඉන්නා සිඟිත්තෙක්මි මම
හෙමි හෙමින් පෙති විදා සිනාසී පිපෙන තුරු කඩුපුල
සඳ එළිය තරු කැකුළු මද සුලඟ නිනව් නැත
බලා හිඳිමි මම එලැඹෙන තුරු අවසාන නිමේෂය
මුදාලන ආදරය
මා ඔබේ දෝතට ...

ඉකි ගසා නැවතී නිහඬ වී නිද්‍රාවෙනි කාලය
දඟකාර සුලං රැලි වියලි තුරුපත්
විසුරුවා හැඩිකල ගෙමිදුලකි ජීවිතය
බලා හිඳින්නේ මම එලැඹෙන තුරුය අවසාන නිමේෂය
මුදාලන ආදරය
මා ඔබේ දෝතට ...

ගයති කොඳුරති මා වටා උහු ලෙලවති නීතියේ යදම් වැල්
තැත් කවති මා බැඳ දමන්නට සදාචාරයේ රැහැනින්
සැඟව යන්නෙමි මම මග හැර ඔවුන් රහසින්
බලා හිඳින්නේ මම එලැඹෙන තුරුය අවසාන නිමේෂය
මුදාලන ආදරය
මා ඔබේ දෝතට ...

රැවුම් ගැරහුම් ඇසෙයි චෝදනා අපමණය
නොසැලකිලි නිවටයෙකි මා දරදඬුවු ගල් සිතකි
නිසැකවම නිවැරදිය අනුමානයක් නොමැති මුත්
බලා හිඳින්නේ මම එලැඹෙන තුරුය අවසාන නිමේෂය
මුදාලන ආදරය
මා ඔබේ දෝතට ...

දිනය අවසන්ය ධාවනය නිමය තරඟ ධාවකයන්ගේ
නිෂ්ඵලව මා සොයා ආවෝ දුවන්නට තරඟයට
හිස් නවා ආපසු ඇදෙති වෛරයෙන් පුරවා සිත්
බලා හිඳිමි මම එලැඹෙන තුරු අවසාන නිමේෂය
මුදාලන ආදරය
මා ඔබේ දෝතට ...
-.-

I am only waiting for love to give myself up at last into his hands. That is why it is so late and why I have been guilty of such omissions.

They come with their laws and their codes to bind me fast; but I evade them ever, for I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.

People blame me and call me heedless; I doubt not they are right in their blame.

The market day is over and work is all done for the busy. Those who came to call me in vain have gone back in anger. I am only waiting for love to give myself up at last into his hands.
.

No comments:

Post a Comment