6.2.10

(16)

වාසනාවත් වීමි මම ලබන්නට ඇරයුමක්
ජීවිතේ මහ විසල් සොඳුරු සැණකෙලි බිමට
නෙත් පුරා සිතුවම්ය
සවන් පිරි ගී වැල්ය
මිහිරි වස් දඬු හඬින්
හැඩ කලෙමි සැණකෙලිය

සිනා හඬ ප්‍රීතිමත් උච්ච සරයෙන් ගැයෙන
වි‍යෝ ගී කඳුළු මත හැඬවෙනා මඳ සරින
සෙනෙහසේ ඇඟිලි තුඩු පිරිමැදී සර කවුළු
සිනාසෙන පෙණ බුබුළු බිඳි බිඳී ගලායන
ඉමිහිරිම සර ගොතා වියූ ගෙත්තම් මගේ
වැයිමි මම දැහැන වැද මුසපත්ව ආදරෙන්

නැවුම් නො ඉඳුල් සුවඳ බි‍ඳෙන් බිඳ සිඳී යයි
රැඟුම් නැවතත් රැඟෙයි ගැයුම් නැවතත් ගැයෙයි
වයමි මම නැවුම් ලෙස නැවුම් නොවෙතත් තනුව
සිත හඬයි අසරණව කොඳුරමින් දුක්බරව

තව දුරද තව දුරද තව දුරද ඒ මොහොත
පිවිසෙන්න මුදා මා පා වහන් දෙවොල් දොරටුව තුලින්
දණ නවා වැඳ වැටී නෙත් කවුළු සනසන්න
ගලා එන ප්‍රේමයෙන් ඔබ නෙතින් ආදරෙන්
පුදන්නට දෙපාමුල මගේ නිසසල පිදුම
සිනහවේ මල් දමින් සරසවා
විරහවේ කඳුළු බිඳුවෙන් දොවා
ආදරේ සුවඳ පැන්
සුවඳ දුම් සුවඳ කල
මා වැයූ සොඳුරුතම ගීය
ජීවිතය.
-.-

I have had my invitation to this world's festival, and thus my life has been blessed. My eyes have seen and my ears have heard.

It was my part at this feast to play upon my instrument, and I have done all I could.
Now, I ask, has the time come at last when I may go in and see thy face and offer thee my silent salutation?
-

No comments:

Post a Comment