11.6.10


(33)

මලක පෙතිමත පරිස්සමින් පා තබා සැරිසරන
පුංචි කුහුඹුවන් සේ ජීවිතය හරහා ඇවිද ආ උහු
ලබැඳිව හිතවත්ව තුරුළුව
ආයාචනාත්මක දෑස් ඔසවා
ඉල්ලූහ රැඳෙන්නට
පුංචිම පුංචි ඉඩකඩක්

අවිහිංසක අහිංසක මල් පෙති අග
සැහැල්ලුවෙන් සිඟිති පා නගා සරන
පුංචි කුහුඹුවන් සේ ඇවිද විත්
දෑත් එක්කොට මා අසල හිඳ
මිමිණූහ යාතිකා
නියාළුව මා දෙස බලා
කීහ උහු
ඔබේ යැදුම නම් අපෙත් යැදුමයි
ඔබේ සතුට නම් අපෙත් සතුටයි
ඔබේම සිඟිති සිතිවිලි වෙමු අපි
අවිහිංසක අහිංසක මල් පෙති අග
සැහැල්ලුවෙන් සිඟිති පා නගා සරන
පුංචි කුහුඹුවන් සේ ඇවිද යන

‍රාත්‍රියේ අන්ධකාරය
පියැවෙන තාරකා නෙත් වසා
කඳුමුදුනතින් බැස විත්
මගේ කුටියේ කවුළුවේ
පියන්පත් වසන යාමයේ
මට දැනේ උන් දුව පනිනු

විවර කර ඇතුළු ගැබ
වැදී දෙවොලට
පුදසුන මතට
අසික්කිත ආශාවෙන්
ඩැහැගන්නා අයුරු
කිලිටි අත් දිගුකර
ශුද්ධවූ සෙනෙහසින්
ඔබේ පාමුල රැඳවූ
සුසුදු මල් පෙති
සුවඳ දුම්....!
-.-

When it was day they came into my house and said, ‘We shall only take the smallest room here.’

They said, ‘We shall help you in the worship of your God and humbly accept only our own share in his grace’; and then they took their seat in a corner and they sat quiet and meek.

But in the darkness of night I find they break into my sacred shrine, strong and turbulent, and snatch with unholy greed the offerings from God’s altar.
.

2 comments:

indi said...

මේ මොකක් ගැනද කියන්නෙ....

Loku said...

ඔබේ යැදුම නම් අපෙත් යැදුමයි
ඔබේ සතුට නම් අපෙත් සතුටයි
ඔබේම සිඟිති සිතිවිලි වෙමු අපි
අවිහිංසක අහිංසක මල් පෙති අග
සැහැල්ලුවෙන් සිඟිති පා නගා සරන
පුංචි කුහුඹුවන් සේ ඇවිද යන

Post a Comment