7.6.10


(31)

“පවසන්න සිරකරුව, කවුරුන්ද බැඳ දැමුවේ නුඹව මේ යදමින්?”

“ඒ මගේ නිරිඳුන්ය” පැවසීය සිරකරු ...

“උද්දාම වීමි මම
පැරදවිය හැකියැයි
ධනයෙනුත් බලයෙනුත් ...
සැමදෙනා මා වටා සිටි.

තැනීමි මම මගේම වූ රත්නාගාරයක්
සම්පතින් මගේම නිරිඳුන්ගේ ...

උමතුවේ නිද්‍රාවෙන් පීඩිතව
වැතිරුනෙමි මම
යහනෙහි මගේම නිරිඳුන්ගේ ...

අවදිවූයෙමි බැඳී මේ යදමින්
සිරකරුවකුව මගේම නිදන්ගැබෙහි ...”

“පවසන්න සිරකරුව, කවුරුන්ද තැනුවේ මේ යදම නොබිඳෙන?”

“ඒ මමය” පැවසීය සිරකරු ...

“සිතුවෙමි අනභිභවනීය වෙමැයි මම
තැනුවෙමි මේ යදම ඉතාමත් සුක්ෂමව.
තබන්නට විසල් විශ්වයම සිරකොට
සරන්නට නිදහසේ
මටම පමණක් ... මටම පමණක්
සියළු බාධා දුරුව ...

ද්වේෂයේ ගිනි අඟුරු
ඉච්ඡාවේ හා මුසාවේ
සුලඟින් ගිනි පිඹ තැනූ
විසල් ගිනිමැලයක පලහා
මැටි පිඬක පදමට
මෙලෙක් කල ලෝ කඩ
තල තලා වෛරයේ
කර්කෂ යකුළු පහරින්
ලෝ පදම සකසා

දිවා රෑ නොනැවතී
නොනැවතී තැනුවෙමි
පුරුකෙන් පුරුක
පුරුකෙන් පුරුක
සීරුවෙන් ගලපා

නොබි‍ඳෙන්න
නොසැලෙන්න
අවසනෙහි මෙලෙසින්
දෑත් දෙපා බැඳී
අසරණව සිරවෙන්න
මා තැනූ යදමින්ම ...”

-.-

‘Prisoner, tell me, who was it that bound you?’

‘It was my master,’ said the prisoner. ‘I thought I could outdo everybody in the world in wealth and power, and I amassed in my own treasure-house the money due to my king. When sleep overcame me I lay upon the bed that was for my lord, and on waking up I found I was a prisoner in my own treasure-house.’

‘Prisoner, tell me, who was it that wrought this unbreakable chain?’

‘It was I,’ said the prisoner, ‘who forged this chain very carefully. I thought my invincible power would hold the world captive leaving me in a freedom undisturbed. Thus night and day I worked at the chain with huge fires and cruel hard strokes. When at last the work was done and the links were complete and unbreakable, I found that it held me in its grip.’
.

No comments:

Post a Comment