8.6.10


(32)

පියාපත් අරගෙන ගලා විත්
සිනාසී අරුණළු දිගේ
පතාවත් නැති සුසුදු සුවඳක්
සිනාසෙයි සිත කෙලවරේ

ගලායන ගඟුලේ ගලායමි
පියාඹමි අහසේ නැගී
මුදා බැමි රන් කඩතුරාවේ
සිරගෙදර පෙම් පුදසුනේ

නිදාගත් සියපතේ පෙති මත
හිනාවෙන පිණිබිඳු උදේ
කියාදෙයි ඔබ ඇවිත් ගියවග
සෙනෙහසේ සුව සිත පිරේ

කියූවත් නොකියුවත් ඔබේ නම
යාතිකාවේ ගොම්මනේ
හමාඑන පවනේ සරැළි තුල
ඔබේ ගී හඬ මට ඇසේ

ගැයූවත් නොගැයුනත් ගීතය
නිනඳ දෙන සන්තානයේ
ආදරේ රහසින් ලියා ඇත
සිනාසෙන සයුරේ රළේ

-.-

By all means they try to hold me secure who love me in this world. But it is otherwise with thy love which is greater than theirs, and thou keepest me free.

Lest I forget them they never venture to leave me alone. But day passes by after day and thou art not seen.

If I call not thee in my prayers, if I keep not thee in my heart, thy love for me still waits for my love.
.

No comments:

Post a Comment