11.1.11

(36)

මේඝයක් වී අසෙනි සර විද
දෙදරවා නුබ ගුගුරා හඬා
දිය දෙවනු මැන දොවා ලනු මැන
නිසරු කර්කශ ඉරි තැළුණු බිම
බදා වැලපෙන දිළිඳු අසරණ
වියලි තුර පත් පුබුදුවා

නැගී සිට නල රැල් දරා
ගී ගයා වියොවින් හඬා
සිඟිති පෙති පෙති මල් පිපී
ඈත ඈතට පා කරන්නට
නිම්නයේ දුර විසුරුවන්නට
සුවඳ හද පිරි ආදරේ

දෙපා මුල රැඳි ලපැටි තණපත්
සොයා ඇවිදින දිළිඳු මිග රල
සෙවණ දී සනසා දරා
කෙම්බිමක් වී ගගන සරණා
විහඟුනට නිවනට විඩා
හිස නගන්නට හරිත සළු හැඳ
සිව් දෙසට අතු අත් විදා

උඩඟුවෙන් ඉදිමී හඹා විත්
නිසරු ගිගිරුම් ගොරවනා
සුළං කෝඩය හමා එද්දී
දැඩිව නොසැලී නැගී ඉන්නට
අඩදැණිව නොවැටී හඬා

උදා අරුණළු සමග වියැකෙන
තුෂර බිඳු දැක ලතැනොවී
පිපී හිනැහෙන සුසුදු කුසුමින්
මිදී විසිරෙන සුවඳ සුසුමක්
ලෙසින් පාවී එන්න ඔබ වෙත
දිය දෙවනු මැන දොවා ලනු මැන
නිසරු කර්කශ ඉරි තැළුණු බිම
බදා වැලපෙන දිළිඳු අසරණ
වියලි තුර පත් පුබුදුවා
-.-
This is my prayer to thee, my lord---strike, strike at the root of penury in my heart.

Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows.

Give me the strength to make my love fruitful in service.

Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might.

Give me the strength to raise my mind high above daily trifles.

And give me the strength to surrender my strength to thy will with love.
.

No comments:

Post a Comment